Susan Honka kaipaa keskustelufoorumia ja toimialojen yhteistyötä

16.01.2014 10:56  Kirkkonummi
Tulosta

Susan Honka - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Susan Hongalla on yhden vuoden kokemus kunnallispolitiikasta ja Kirkkonummen kunnallisesta elämänmenosta. Se on Hongan mielestä liian lyhyt aika, jotta ehtisi perehtyä niin hyvin syihin ja seurauksiin, että voisi tehdä arvioita järjestelmän toimivuudesta. Vaikutteita Honka on kuitenkin ehtinyt kerätä ja muodostaa käsityksen siitä, mitä itse kaipaisi Kirkkonummen politiikkaan.

SVOL tuntuu omalta lautakunnalta

Veikkolassa asuva, kokoomuslainen kolmen lapsen äiti on viihtynyt hyvin suomenkielisessä varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnassa. Koulu- ja päiväkoti-ikäisten lasten äiti toivoi pääsevänsä juuri SVOLiin, koska kunnallispolitiikassa häntä kiinnostavat eniten asiat, joiden kanssa joutuu olemaan päivittäin tekemisissä ja joiden merkitys omassa elämässä on suuri.

Olisi voinut kuvitella, että tuttuihin asioihin olisi myös helpointa ottaa kantaa, mutta niin asia ei ollutkaan: äidillä ja kuntalaisella on tärkeisiin peruspalveluihin aivan eri näkökulma kuin kunnallisella päätöksentekijällä. Sen Honka huomasi viimeistään silloin, kun oma tytär kertoi koulusta tullessaan, ettei luokalla ole yhdessä oppiaineessa kirjaa lainkaan, koska kunnalla ei ole rahaa. Tavallinen äiti voi olla vihainen, mutta SVOLin jäsen ei voi kuin todeta, että näin todellakin on.

Se, että lautakunnan jäsenenä on tehtävä päätöksiä, jotka sotivat omia arvoja ja toiveita vastaan, on ikävää. Viime vuosi oli poikkeuksellisen hankala päiväkotien lakkauttamispäätösten ja yt-neuvottelujen vuoksi. Eikä tämäkään vuosi ole SVOLille kovin paljoa helpompi, sillä nyt on ryhdyttävä pohtimaan, miten lomautuksista selvitään parhaalla mahdollisella tavalla niin, että lapset joutuvat kärsimään mahdollisimman vähän.

Raskaista päätöksistä huolimatta Susan Honka kokee, että hän pääsee talouden rajoissa vaikuttamaan itselleen ja perheelleen tärkeisiin asioihin. Honka on myös tyytyväinen lautakunnan työskentelyyn: asioista puhutaan perusteellisesti ja parhaita mahdollisia ratkaisuja haetaan yhteistuumin ilman poliittista peliä.

Honka kuitenkin toivoisi, että lautakunta saisi työnsä pohjaksi hieman enemmän tukea virkamiehiltä: Honka kaipaa enemmän tietoa päätösten laaja-alaisista ja mahdollisesti pitkäaikaisista vaikutuksista sekä erilaisista vaihtoehdoista. Pitkään politiikassa ja lautakunnassa mukana olleet osaavat toki tuoda esiin erilaisia näkökulmia virkamiesten esityksiin, mutta päätöksenteko olisi aidompaa ja helpompaa, jos olisi jotakin, mistä valita.

Yhteistyötä ja vapaata keskustelua

Honka toivoisi myös lisää yhteistyötä lautakuntien välille: Koulut ja päiväkodit ovat tiiviisti tekemisissä sekä rakentamisesta ja kaavoituksesta huolehtivan yhdyskuntatekniikan kanssa että sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan perusturvan kanssa. Olisiko mahdollista, että lautakunnat kokoontuisivat välillä pohtimaan kehityssuuntia yhdessä?

Valtuustotyöskentely on ollut viime vuonna varsin monisanaista ja kokoukset ovat venyneet usein kohtuuttoman pitkiksi. Koska Susan Hongalla ei ole kokemusta aiemmista valtuustokausista eikä kunnallispolitiikasta muissakaan kunnissa, valtuustotyön arviointi on vaikeaa. Tähän asti kerätyn kokemuksen perusteella Honka kaipaisi vapaampaa keskustelufoorumia, jossa asioista, visioista ja kunnan suunnasta voitaisiin keskustella virallisten kokousten lisäksi.

Vapaampi keskustelu voisi antaa tilaisuuksia vaihtaa ajatuksia ja etsiä yhdessä niitä suuntia ja ideaaleja, joita kohti poliitikkomme haluavat kuntaamme viedä. Nykyinen systeemi antaa tilaa vain niihin asioihin reagoimiseen, joita virkamiehet poliitikoille esittelevät. Honka toivoisi, että päätöksenteossa voitaisiin pohtia ensin, mitä haluamme. Sen jälkeen pitäisi selvittää, miten tähän asti on toimittu ja pohtia, mitä voitaisiin tehdä toisin, jotta saavutettaisiin tavoiteltavat päämäärät. Jos päämääriä ei koskaan ehditä pohtia yhdessä, toiminnasta tulee hajanaista ja poukkoilevaa.

Tiedonkulun tärkeys

Jo ensimmäisen valtuustovuoden aikana Susan Honka on tullut siihen tulokseen, että mitä paremmin kunta tiedottaa asioista ja mitä enemmän se kuuntelee kuntalaisten mielipiteitä, sen parempia päätökset ovat ja sitä vähemmän ne herättävät vastustusta ja pahaa mieltä. Hongan mielestä kunnan tiedotusstrategiaa pitäisikin pohtia uudestaan ja selvittää, miten tiedonkulkua voitaisiin kehittää kaksisuuntaisemmaksi.

Päätöksiä tekevällä taholla pitäisi olla yhteys ruohonjuuritasoon – sekä kuntalaisiin että kunnan työntekijöihin. Osallistava päätöksenteko lisää sekä kuntalaisten että työntekijöiden tunnetta siitä, että Kirkkonummi kuuluu kaikille. Parempi vuorovaikutus saattaisi vähentää sekä valituksia että kunnan omaisuuteen kohdistuvaa ilkivaltaa, ja kunta voisikin säästää rahaa ja vaivaa, jos kuntalaiset ja työntekijät kokisivat kunnan omakseen.

Omia tavoitteita

Kunnan rahatilanne estää haaveilemasta kaikesta mukavasta,josta poliitikot vielä viisi vuotta sitten keskustelivat. Susan Hongan tavoitteet ja toiveet valtuustokaudelle nykyisessä taloustilanteessa ovat pikemminkin säilyttäviä kuin uutta luovia. Honka toivoisi, että vielä tämän valtuustokauden jälkeenkin kunnan koulujen luokkakoot ja päiväkotien ryhmäkoot olisivat kyllin pienet, jotta lapset voisivat hyvin ja opetus ja kasvatustyö eivät kärsisi.

Hongalle tärkeää on turvata lasten erityispalvelut, kuten neuvolapalvelut, kouluterveydenhoito, koulupsykologit ja kuraattorit. Jos näistä heikoimmassa asemassa oleville lapsille tärkeistä palveluista joudutaan säästämään, maksetaan tulevaisuudessa suuri lasku.

Susan Hongan mielestä kunnan pitäisi edelleen taata hyvät toimintaedellytykset seuroille ja yhdistyksille tukemalla niitä riittävästi. Seurat ja yhdistykset tarjoavat kuntalaisille mahdollisuuden monipuolisiin harrastuksiin lähellä jokaisen omaa elinympäristöä. Lisäksi harrastustoiminta voi parhaimmillaan auttaa mm. nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä.

Myös vanhuspalveluita pitäisi pohtia luovasti ja innovatiivisesti. Ikääntyviltä ihmisiltä pitäisi ehkä kysyä tarkemmin, millaisia palveluita ja asumismuotoja he itse toivoisivat. Kunnan ei tarvitse toteuttaa itse kaikkea, mutta kunnan päätöksillä voidaan ehkä mahdollistaa sellainen rakentaminen ja yritystoiminta, joka tarjoaa ikäihmisille sitä, mitä he kaipaavat. Tässäkin asiassa kaksisuuntaisen viestinnän arvo voi olla mitattavissa euroina eikä vain koettuna hyvinvointina.

Urheiluseuratoiminta ja ihmisläheinen ammatti luovat hyvän pohjan politiikalle

Susan Honka ei aikaisemmin ole ollut mukana politiikassa, mutta yhteisöllisen toiminnan pelisäännöt ovat hänelle tuttuja. Honka on koko ikänsä ollut mukana urheiluseuratoiminnassa, ensin Espoossa ja nykyisin Veikkolassa. Ajatus toisaalta siitä, että haaveet ja suunnitelmat eivät toteudu, jollei itse tartu toimeen, ja toisaalta siitä, että asioihin voi todella vaikuttaa jos haluaa, ovat myös poliittisen toiminnan perusta.

Kaikessa järjestötyössä on myös mukana ajatus toisten hyväksi toimimisesta. Myös poliittinen toiminta, joka vääjäämättä vie paljon tunteja työssä käyvän äidin arjesta, edellyttää samaa vapaaehtoistoiminnan ajatusta.

Honka on vuosia työskennellyt avainasiakaspalvelussa erilaisissa yrityksissä. Puhuminen ja ennen kaikkea kuunteleminen ovat hänen jokapäiväistä työtään. Työssään Honka joutuu myös pohtimaan erilaisten asiakkaiden tarpeita ja miettimään, miten niitä voitaisiin toteuttaa taloudellisesti ja järkevästi. Moinen voisi olla myös kunnallispolitiikan määritelmä.

Kun kysyin, onko Susan Honka ensisijaisesti kokoomuslainen, veikkolalainen vai SVOLin jäsen, viimeksi mainittu osui lähimmäs. Lasten ja nuorten asiat ovat Hongan sydäntä lähinnä. Toki hän tuntee Veikkolan asiat paremmin kuin muiden kylien ja pitää siitä, että kylän asioista keskustellaan yli puoluerajojen, mutta päätöksenteossa Veikkola ei kuitenkaan ole muita Kirkkonummen kyliä tärkeämpi. Honka on myös kokoomuslainen, mutta koska lasten ja nuorten asiat ovat hänelle tärkeitä, hän kokee ehkä edustavansa ennemminkin SVOLia kokoomuksessa kuin kokoomusta SVOLissa. Yksi kokoomuksen hyvistä puolista Hongan mukaan on se, että ryhmässä voi ilmaista oman mielipiteensä ja asioista keskustellaan runsaasti.

Vaikka politiikka vie aikaa ja vaikka päätökset ovat välillä kipeitä, Susan Honka kertoo, ettei hän ole vielä kertaakaan lähtenyt kokouksiin vastentahtoisesti. Asiat ovat tärkeitä ja niillä on vaikutus kaikkien kuntalaisten elämään. Näkökulman laajentaminen ja syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen on myös palkitsevaa. Työ on siis mielekästä ja antoisaa ja ihmisetkin ovat mukavia – puolueeseen katsomatta. Lautakunnassa ja valtuustossa on Susan Hongan mielestä hyvä henki.

Viimeksi päivitetty ( 16.01.2014 11:01 )