Jaana Andersin haluaa olla niiden ääni, joilla ei ole voimia

29.11.2013 15:44  Kirkkonummi
Tulosta

Jaana Andersin - Verkkonummi.fi

Verkkonummi on pitänyt taukoa kunnanvaltuutettujen haastatteluissa. Nyt, kun talouden realiteetit ja kunnallisen päätöksenteon kiemurat ovat auenneet myös uusille valtuutetuille, on aika jatkaa poliittisten henkilökuvien tekoa – suurin piirtein aakkosjärjestyksessä.

Jaana Andersin on ensimmäistä kauttaan valtuutettuna, mutta hän osallistui jo edellisellä kaudella päätöksentekoon varavaltuutettuna. Silloin hän pääsi valtuustoon SDP:n jäsenenä, mutta tällä kertaa hänet valittiin valtuustoon Perussuomalaisten listalta. Andersin näkee jokaisessa puolueessa jotain hyviä asioita, joita itsekin kannattaa. Ekologisuutta, vähävaraisista ja heikommassa asemassa olevien puolustamista, mutta puolueen vaihdon yhteydessä Perussuomalaiset olivat lähimpänä omaa aatemaailmaa.

Politiikasta Jaana Andersin on ollut aina kiinnostunut, mutta mukaan hän lähti vasta, kun nuorempikin lapsista oli aikuisuuden kynnyksellä ja hektisessä työssä ja pitkään yksinhuoltajana olleelle löytyi lisää aikaa "uusille harrastuksille". Andersin oli toiminut tietotekniikkakouluttajana ja perehtynyt internetin ihmeelliseen maailmaan. Hän oli juuri julkaissut lasten tietotekniikkaoppaan ja kansanedustajavaalikampanjaa tekevä poliitikkoystävä kutsui Andersinin tilaisuuksiin alustamaan keskustelua lasten ja nuorten tietotekniikan käytöstä. Andersinilla on myös oman alansa ammattiyhdistystaustaa, joten asioiden hoitaminen oli tuttua entuudestaan

Sittemmin Jaana Andersin on joutunut omakohtaisesti tutustumaan yhteiskunnan hyvinvointipalveluihin ja järjestelmän puutteisiin. Muutama vuosi sitten sattuneen tapaturman jälkeen Andersin oppi suunnistamaan sekä terveydenhoitojärjestelmän että sosiaaliturvan labyrinteissä, jotka tuntuvat välillä siltä, että ne on suunniteltu varta vasten lannistamaan ihmisiä. Tulee yhteiskunnalle halvemmaksi, jos lain turvaamien palveluiden vaatiminen on niin hankalaa, että niistä on helpompaa luopua.

Omat kokemukset ovat saaneet Andersinin etsimään keinoja, joilla voi auttaa niitä, jotka eivät enää jaksa tai eivät osaa taistella hyvinvointivaltion pahoinvointikoneistoa vastaan. Loppujen lopuksi Andersinin mielestä ihmisen hyvinvointi on kuitenkin se, johon kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa tulisi pyrkiä. Siihen tähtää myös perustuslaki, joka korostaa mm. ihmisten oikeuksia perusturvaan ja yhdenvertaisuuteen. Jokainen päätös tulisi tehdä siten, että sen luoma uusi todellisuus tunnistettaisiin yksilön – ja mieluiten sen heikoimman yksilön näkökulmasta.

Jaana Andersinin toivelista kunnallisjoulupukille: paperista konkretiaan

Jaana Andersin haluasi muuttaa päätöksenteon tapaa: Kirkkonummella – ja luultavasti monissa muissakin kunnissa – tehdään päätöksiä liian usein pelkkien papereiden perusteella.

Andersin itse osallistui perusturvalautakunnan kokoukseen, jossa keskusteltiin dementiakoti Metsäpirtin kohtalaosta. Virkamiesten esittämät luvut ja säästötavoitteet olivat aukottomia. Kaikki tiesivät, että on ikävää lopettaa hyvää palvelua, mutta paperit olivat vakuuttavia ja lautakunta hyväksyi perusturvajohtajan tekemän lakkautusesityksen.

Andersin kuitenkin lähti käymään Metsäpirtissä nähdäkseen itse, mistä oli kysymys. Hän sai kuulla olevansa ensimmäinen Metsäpirtissä vieraillut poliitikko. Lisäksi hän näki, että metsäpirtti ei ole budjetin numero vaan vanhojen, hyvin avuttomassa asemassa olevien ihmisten koti. Andersin kävi myös Vols-kodissa, jonka totesi itse olevan erittäin vaikea ympäristö liikuntavammaiselle.

Voi olla, että kunta säästää joitakin euroja, jos Metsäpirtti lakkautetaan, mutta päätöksen inhimillisenä hintana ihmisiltä voidaan viedä turva ja ihmisarvo. Ja sekin on kyseenalaista, saavutetaanko toimenpiteellä säästöjä lainkaan, sillä sopimattomassa ja vieraassa ympäristössä dementoituneet vanhukset tarvitsevat huomattavasti enemmän hoitoa kuin tutussa ja hyvin suunnitellussa Metsäpirtissä - ellei sitten joku ole suunnitellut, että levottomat vanhukset sidotaan sänkyihinsä tai huumataan lääkkeillä rauhallisiksi ja passiivisiksi.

Jos päättäjät ottaisivat paremmin selvä siitä, mitä heidän tekemänsä päätökset käytännössä tarkoittavat ja muistaisivat vielä noudattaa lakejakin, päätöksenteosta tulisi vastuullisempaa ja päätöksistä viisaampia.

Toive numero kaksi: kunnalliset talousmittarit käyttöön

Yritysmaailma on täynnä erilaisia mittareita, joilla pystytään arvioimaan toimenpiteiden kustannustehokkuutta. Atk-ammattilaisena Andersin tietää myös, että on olemassa useita helppokäyttöisiä atk-ohjelmia ja mittaristoja, jotka voisi räätälöidä kunnan eri toimielinten käyttöön ja, joilla pystyttäisiin muuttamaan päätökset sosiaalisiksi vaikutuksiksi ja sitä kautta rahaksi. Niiden avulla pystyttäisiin analysoimaan erilaisten toimintavaihtoehtojen kustannuksia.

Kirkkonummen kunnalla ei ole käytössään tällaisia ohjelmia. Niinpä päätöksiä joudutaan tekemään ilman laskelmia: pahimmillaan esittelevä virkamies ei tiedä, paljonko jokin toiminta Kirkkonummelle maksaa eikä sitä, paljonko kustannuksia kertyy toiminnan järjestämisestä uudella, ehdotetulla tavalla. Palveluiden lakkauttamisesta muilla toimialoilla tai muissa yksiköissä syntyviä kustannuksia ei kukaan edes kuvittele osaavansa laskea.

Jos esimerkiksi lastensuojelusta vähennetään virkoja, kukaan ei tiedä, kuinka paljon lisäresursseja tarvitaan kouluissa, kun opetus kärsii lasten pahoinvoinnista, tai kuinka todennäköisesti erittäin kalliit huostaanotot ja lähes yhtä kalliit terapiapalvelut lisäävät kunnan kustannuksia.

Niinpä pakollisia säästöjä joudutaan etsimään ilman tietoa siitä, synnyttävätkö päätökset säästöjä vai lisäävätkö ne kustannuksia. Toisaalta kaikkia säästöehdotuksia voidaan myös vastustaa samalla argumentilla: jos tätä palvelua nyt karsitaan, kulut kasvavat muualla.

Jos meillä olisi satsattu kustannusten arviointiin ottamalla käyttöön jo olemassa olevia mittareita, voitaisiin päätökset tehdä rationaalisesti ja mahdollisimman pientä inhimillistä kärsimystä aiheuttaen.

Toive numero kolme: oikeita ehdotuksia todellisiksi rakenteellisiksi muutoksiksi

Paremman tiedon avulla voitaisiin ehkä päästä lopultakin käsiksi niihin paljon puhuttuihin rakenteellisiin muutoksiin. Muutokset ovat välttämättömiä. Kunnallisia prosesseja on uudistettava, sillä hitaus ja tehottomuus tulee kalliiksi joka toimialalla.

On tehtäviä, jotka hoituisivat paremmin ulkopuolisten voimin: esimerkiksi kaikkien atk-palveluiden ulkoistaminen ja kunnollinen kilpailuttaminen toisi alan viimeisimmän kehityksen kuntalaisten ulottuville. Samalla myös eri yksiköistä tulisi aidosti palveluiden tilaajia sen sijaan, että joku muu määrittää yksikön atk-tarpeet ja niiden hinnan ja tuottaa palvelut, joita yksikön työntekijät eivät välttämättä itse kaipaa lainkaan.

Esimerkiksi palveluseteleihin ollaan puuhaamassa kallista ja byrokraattista järjestelmää, kun se nyt jo onnistuu keveillä nettipohjaisilla vähän työtä vaativilla järjestelmillä kuten Smartumin palvelulla.

Myös terveyspalveluissa voitaisiin käyttää rohkeammin muualla hyväksi havaittuja uusia toimintatapoja. Norjassa on esimerkiksi onnistuttu säästämään tila- ja lääkärikustannuksissa ja samalla parantamaan viemällä palvelu asiakkaan luokse: lääkäri menee potilaan luo sen sijaan, että potilas kuljetettaisiin lääkärin luokse. Tehostamalla ja kehittämällä palveluita voitaisiin ehkä luopua joistakin kalliista seinistä ilman, että kuntalaiset joutuisivat kärsimään asiasta.

Voisi olla laskemisen ja kokeilun arvoista varustaa minibussi laboratorio- tai muilla varusteilla ja lääkäri-hoitajakaksikolla, joka tekisi kierroksen asiakkaiden luona. Yhdellä käynnillä kuntalainen saisi monta eri asiaa hoidettua ja kunta säästäisi sekä ajassa että seinissä. Samalla varsinkin vanhusten luona voitaisiin tehdä havaintoja myös siitä, miten vanhus selviää kotona.

Toive numero neljä: Yhteistyötä ja hyvää johtamista

Kirkkonummea vaivaa kummallinen tauti: virkamiehet ja poliitikot eivät keskustele keskenään tai jos keskustelevat, yhteistä säveltä ei tunnu löytyvän. Kirkkonummi on salailun ja kyräilyn kunta. Andersinin mielestä kyse on johtamisongelmasta. Ylimmän hallinnontason asenteet siirtyvät alaspäin läpi koko organisaation.

Andersin toivoisi päätöksenteon ja asioiden valmistelun olevan avoimempaa. Poliitikkojen ja viranhaltijoiden pitäisi tehdä samaa työtä yhdessä sen sijaan, että he asettuvat eri puolille ja tekevät kunnallisesta päätöksenteosta pelaamista tai pahimmillaan silkkaa taistelua ja juonittelua.

Ja jos edes poliitikot ja virkamiehet eivät löydä yhteistä kieltä, on melko selvää, että kuntalaisen on vielä hankalampaa saada äänensä kuuluviin tai ymmärtää, mistä poliitikot ja virkamiehet puhuvat. Liian usein käy niin, että apua hakeva kuntalainen joutuu koneiston rattaisiin ja jää vaille tarvitsemaansa ja lain hänelle turvaamaa apua.

Myös henkilöstöjohtamisessa olisi parantamisen varaa. Henkilöstä ei voi hyvin eivätkä nyt käytävät yt-neuvottelut ole parantaneet tilannetta lainkaan. Kunnan on ehdottomasti pidettävä hyvää huolta henkilöstöstään, sillä uusien työntekijöiden palkkaaminen ja kouluttaminen on tulee kunnalle kalliiksi ja heikentää kuntalaisten palveluita.

Henkilöstön hyvinvointi, hallinto-organisaation tehokkuus ja kuntalaisten mahdollisuudet tavoittaa
oikeat viranhaltijat oikeaan aikaan paranisivat, jos kunnan organisaatiokaaviot olisivat selkeitä ja julkisia. Silloin kaikilla olisi käsitys siitä, mitä kuuluu kenenkin tehtäviin ja kuka vastaa mistäkin asiasta. Nyt työnjako on toimialojen sisälläkin niin epäselvä, etteivät alaiset aina tiedä, mitä heiltä odotetaan ja millaista tukea he voivat esimiehiltään saada.

Hyvään johtamiseen kuuluu kaksi kykyä. Kyky kommunikoida ja kyky ottaa vastaan rakentavaa palautetta, jolla sekä esimies, että alainen voivat kehittää omaa työtään. Kirkkonummella on muutamia yksiköitä, joissa on hyvä henki, mutta liian monta sellaista, jossa hyvä johtajuus on hukassa. Työilmapiirissä olisi paljon parantamisen varaa.

Toive numero viisi: valittavia kuntalaisia

Viimeinen toive on hieman erikoinen. Jaana Andersin toivoo, että kuntalaiset ryhtyisivät ponnekkaammin valittamaan. Moni törmää epäkohtiin, muttei vaadi eikä saa itselleen valituskelpoisia päätöksiä, joista voisi valittaa kunnan sisällä tai tarvittaessa eri oikeusasteille. Usein kuntalainen ei edes tiedä mistä voi kysyä apua omassa asiassaan. Jos joku tietääkin, että kunnassa on lain mukaan oltava potilasasiamies, niin kuinka moni tietää, mitkä ovat potilasasiamiehen tehtävät tai että kunnassa pitää olla myös sosiaaliasiamies.

Valittaminen on tärkeää: vain sitä kautta vääristyneet toimintatavat voivat oieta. Jos kuntalaiset nielevät epäasiallista kohtelua tai oikeuksiensa polkemista, mikään ei muutu. Esimerkiksi Metsäpirtin tapauksessa asianomaisten lainmukainen kuuleminen jätettiin taas tekemättä, vaikka kunnassa on kuluneen parin vuoden aikana puhuttu kuntalaisten kuulemisen tärkeydestä useaan otteeseen. Jos kuntalaiset eivät vaadi, että lakia noudatetaan, sitä ei välttämättä noudateta. Viranhaltijoille pitäisi olla selvää, että he toimivat virkavastuulla ja lakien alaisuudessa, mutta ovatko he tietoisia tästä ja toteutuuko vastuu todella?

Andersin kehottaa kuntalaisia pitämään puolensa. Jollei itse osaa, voi ottaa yhteyttä poliitikkoihin. Myöskään virkamiehille soittamista ei kannata pelätä. Avoimuus alkaa siitä, että ihmiset puhuvat avoimesti toisilleen riippumatta siitä, ovatko he virkamiehiä, kuntalaisia vai poliitikkoja.

 

 

Toimituksen huomautus

Avoimuuteen kuuluu myös, että ihmiset kommunikoivat omilla nimillään. Andersin on valmis laittamaan itsensä likoon kertomalla mielipiteensä avoimesti ja toivoo sitä myös muilta. Liekö syynä puolueen vaihtaminen vai Andersinin taipumus puhua asioista suoraan, Verkkonummen toimitus on joutunut puuttumaan liian usein sopimattomaan käytökseen Andersinille Verkkonummen kautta lähetetyissä nimettömissä viesteissä. Siksi toimitus on päätynyt poikkeuksellisesti sulkemaan artikkelin kommentointimahdollisuuden.

Jaana Andersin haluaa kuitenkin keskustella kaikkien halukkaiden kanssa. Se onnistuu lähettämällä viesti osoitteeseen Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

{jomcomment lock}
Viimeksi päivitetty ( 29.11.2013 16:05 )