Talousjohtajaa tapaamassa

11.11.2014 13:10  Kirkkonummi
Tulosta

Anne Arvola - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Anne Arvola istuu työhuoneessaan hymyilevänä ja ystävällisenä. Ei uskoisi, että takana on kolme äärettömän kiireistä kuukautta, jolloin hän on paitsi tutustunut uuteen työhönsä, työpaikkaansa ja työtovereihinsa, myös laatinut kunnalle talousarvion ja kahlannut läpi kunnan talouslukuja kellon ympäri. Luvuista huolimatta hän hymyilee edelleen. Miten rohkaisevaa!

Oikeaa mittaamista ja prosessien hallintaa

Anne Arvolan ansiot olivat mittavat, kun hänet valittiin kunnan uudeksi talousjohtajaksi: paitsi että hän oli toiminut useiden kuntien tilintarkastajana ja tunsi näin kuntataloutta monipuolisesti, hänellä oli myös tekeillä väitöskirja tasapainotetusta mittaristosta.

Tasapainotetun mittariston avulla pyritään ottamaan huomioon sekä toiminnalliset että taloudelliset seikat, kun tehdään päätöksiä: esimerkiksi lastensuojelun arvoa pyritään tasapainotetulla mittaristolla mittaamaan muutenkin kuin rahassa. Avaintermejä ovat tuloksellisuus ja vaikuttavuus. Miten sellainen mittaristo luodaan ja miten sitä käytetään onkin sitten jo väitöskirjatason asia. Ei ole lainkaan hullumpaa, jos kunnan talousjohtaja hallitsee mittariston käytön.

Anne Arvola on ollut talossa reilut kolme kuukautta – kiireisimmän talousarvovalmistelun ajan. "Ei siinä ole ehtinyt päästä niin syvälle kunnan talouteen, että olisi voinut ryhtyä mittaamaan", Arvola toteaa. Mutta tulevaisuudessa sekin on suunnitelmissa. Kirkkonummella on jo aiemminkin käytetty tasapainotettua mittaristoa, mutta sitä pitää kehittää lisää.

Uusi talousjohtaja ei ole vielä ehtinyt kunnolla vaikuttaa talousarvioprosessiinkaan, sillä se alkaa jo tammikuussa. Elokuussa asioita voi enää kirjata ylös ja tehdä loppupäätelmiä. Arvola odottaa, että pääsee yhdessä toimialojen talouspäälliköiden kanssa aloittamaan talousarvioprosessin kehittämisen ensi vuonna.

Kehittämistarvetta on erityisesti toimialojen yhteistyössä. Perinteisesti toimialat ovat pitäneet tiukasti kiinni omista rahoistaan, mikä on haitannut yhteistyötä. Arvola epäilee, että uusi ajattelu saattaa herättää muutosvastarintaa, mutta toisaalta toimialoilla on jo tiedostettu yhteistyön merkitys ja välttämättömyys. Lisäksi yhteistyö toimialojen talouspäälliköiden kanssa on tähän asti toiminut Arvolan mukaan ihan hyvin, eikä hän usko suuria ongelmia tulevan vastaisuudessakaan.

Anne Arvola odottaa yhteistyötä senkin vuoksi, että toimialojen taloudesta vastaavilla henkilöillä on ollut hyviä ideoita ja laaja näkemys siitä, miten oman toimialan taloutta voitaisiin kehittää. Talousjohtajan merkityksen Arvola näkee siinä, että kunnassa täytyy olla joku, jolla on hallussa kokonaisuus. On erittäin tärkeää, että joku tietää oikeat tulot ja oikeat menot.

Kehittäminen onnistuu yhteistyöllä

Anne Arvola haluaa olla kehittäjä. Hän on edellisessä työssään useiden kuntien tilintarkastajana nähnyt erilaisia käytäntöjä kuntien taloushallinnossa. Hän uskoo, että poimimalla parhaat ideat Kirkkonummen käyttöön, hän voi kehittää kunnan talousprosessia. Se edellyttää kuitenkin toimialoihin tutustumista.

Niinpä edessä on jalkautuminen toimialoille. Arvola toivoo, että toimialoilla ymmärrettäisiin hänen tulleen kuuntelemaan ja tarjoamaan ideoita sen sijaan, että häneen suhtauduttaisiin jonkinlaisena arvostelijana ja arviojana. Olisi hienoa, jos toimialoilla ymmärrettäisiin ulkopuolisen tarkkailijan arvo: joku, joka ei tunne rutiineja, saattaa nähdä sellaisia työtä helpottavia kehittämismahdollisuuksia, joita vanhoihin toimintamalleihin tottuneet työntekijät eivät enää tule ajatelleeksi.

Kehittämisprosessi on kuitenkin pitkä, sillä talousjohtajalla on päivittäisten pakollisten tehtävien jälkeen vain vähän aikaa tutustua kunnan eri toimipisteiden tilanteeseen ja työtapoihin. Kärsivällisyys on kunnallishallinnossa hyve: asiat on hoidettava yksi kerrallaan ja muutoksia on jaksettava odottaa. Arvola vaikuttaa kuitenkin sen verran päättäväiseltä, että hänen kanssaan keskustellessa alkaa väkisinkin uskoa parempaan tulevaisuuteen.

Kunnantalouden näkymät varovaisen positiivisia

Nykyisyyskään ei ole niin synkeä kuin vielä vuosi sitten. Kipeät säästötoimenpiteet, niin ikäviä kuin ne olivatkin, ovat tuottaneet tulosta. On mahdollista, että tänä vuonna saavutetaan nollatulos. Ensi vuonna jäädään mitä luultavammin miinukselle, mutta vuodesta 2016 lähtien tavoitteena on positiivinen tulos. Lomautuksia tärkeämpää on, että toimialoilla ja poliittisissa päätöksentekoelimissä on havahduttu taloustilanteeseen ja tartuttu toimeen. Tehostamista ja kehittämismahdollisuuksia on ryhdytty etsimään tosissaan.

Parempia aikoja on silti turha odottaa, sillä kunnan investointipaineet pitävät vuosikulut suurina. Arvola kuitenkin uskoo, että Kirkkonummella on varaa investoida: jos tulos saadaan pysymään tasapainossa, lainanhoitokulut on mahdollista hoitaa. Suurimpien investointien, uuden koulukeskuksen ja terveyskeskuksen, rahoitustapoja on mietittävä tarkkaan, samoin investointien toteuttamisjärjestystä.

Anne Arvola sanoo jotakin, jota ainakin kirkkonummelaiset yrittäjät ovat odottaneet kauan: "Aina puhutaan vain menojen karsimisesta. Nyt pitäisi ryhtyä pohtimaan myös tulopuolta ja sitä, onko sille mitään tehtävissä." Arvola haluaa kaivaa esiin kaikki mahdollisuudet kunnan tulojen lisäämiseksi.

Taloutta on mahdollista kehittää, kun sen kokonaisuuden ymmärtää. Kirkkonummen kunnassa on jo aloitettukin toimialoittain prosessikuvausten tekeminen: vain prosessit tarkkaan tuntemalla toimintoja voidaan kehittää. Kunnan Taitoa Oy:n kanssa selvitellään toimivia yhteistyökäytäntöjä: edellinen talousjohtaja lähti kunnasta niin pian sopimuksen solmimisen jälkeen, ettei kaikkia käytännön asioita ehditty sopia eikä yhteistyö näin ole toiminut aivan halutulla tavalla.

Anne Arvola haluaa kehittää myös talouden raportointia ja seurantaa, jotta päättäjillä olisi kaikki mahdollinen informaatio käytettävissään. Tiedon on myös oltava sellaisessa muodossa, että sitä ymmärtävät nekin, jotka eivät ole opiskelleet taloustieteitä. Muuten rationaalinen päätöksenteko luottamuselimissä ei onnistu.

Myös virkakoneiston on ymmärrettävä poliittisia päätöksiä: Arvola pitää tärkeänä, että jos kunnassa hyväksytään jokin strategia, sen noudattaminen näkyy myös taloudellisessa suunnittelussa ja talousluvuissa.

Anne Arvola on toistaiseksi viihtynyt uudessa työpaikassaan. Kriisin jälkeen on hyvä aika tulla töihin: pahin on jo takana ja kaikki ovat avoimia muutokselle. Positiivinen ilmapiiri syntyy, kun huomataan, ettei toiminnan muutosten tarvitse välttämättä olla suuria, kun niillä jo saadaan aikaan parannuksia sekä talouteen että palveluihin.

Usein pienet mutta tehokkaat muutosideat tulevat työn suorittajilta. Siksi Arvola haluaa tutustua toimialojen työntekijöihin ja kuunnella heidän ideoitaan ja myös palautetta siitä, mikä on huonosti. Hän odottaa tulevaisuudelta yhteistyötä ja toivoo, että hänen haluaan ymmärtää ja kuunnella ei tulkita haluksi puuttua ja painostaa.

Kuva: Sari Pääkkönen

Viimeksi päivitetty ( 11.11.2014 13:47 )