Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Verkkonummi.fi - Kirkkonummi
Etusivu Blogit Administrator Pekka Borg: Juudaksen suudelma – puhe, jota ei pidetty kunnanvaltuustossa marraskuussa 2012

Blogit

Tervetuloa pitämään blogia, jos olet kirkkonummelainen tai sinulla on jokin sidos Kirkkonummeen.
Jos haluat oman blogin, ota yhteyttä toimitukseen. Yhteystietoihin pääset linkistä sivun alalaidasta.

Pekka Borg: Juudaksen suudelma – puhe, jota ei pidetty kunnanvaltuustossa marraskuussa 2012

aiheena Politiikka
 • Kirjasinkoko: Suuremmaksi Pienemmäksi
 • Lukukertoja: 2804
 • 7 kommenttia
 • Seuraa kirjoitusta
 • Tulosta
 • PDF

Valtuustoaloitteen 21/ 2009 tarkoituksena oli kiinnittää huomio siihen, että Kirkkonummen ympäristöhallinto ei ole kunnossa. Tilanne ei ole muuttunut kolmessa vuodessa. Kunnan ympäristöyksikkö sijaitsee hallinnollisesti rakennusvalvonnan tulosalueessa, jonka päällikkönä on johtava rakennustarkastaja, ei ympäristöpäällikkö, joka ei myöskään kuulu toimialansa johtoryhmään. Järjestely on jo naapurikuntiin verrattuna outo ja estää ympäristöasioiden kehittämisen. Tämä varmaankin on tällaisen järjestelyn päätarkoitus. Se on kuin tympeä tuulahdus entisen kunnanjohtajan kabinetista, jonka viimeisenä jäänteenä oleva toimialajohtaja on tarkoin huolehtinut, että ympäristöasiat pidetään tiukasti pienessä nurkassaan.

Nykyinen järjestely vaikeuttaa olennaiselle tavalla sekä ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatehtävien hoitamista että ympäristön tilan seurannan, ohjauksen, neuvonnan, valistuksen ja edistämisen hoitamista. Ympäristöyhteistyön edistäminen muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa kärsii eikä Kirkkonummella ole voitu harjoittaa asukkaiden edellyttämää dynaamista ja laaja-alaista ympäristöpolitiikkaa, johon nykyaikana luetaan ilmastonmuutos-, energiatehokkuus-, kierrätys-, asumisviihtyisyys- ja monimuotoisuustehtävät.

On ironista, että keskeisen ongelman takana oleva kunnan johtava viranhaltija, toimialajohtaja, on laatinut vastauksen tähän aloitteeseen. Vastaus on kolmen vuoden uurastuksesta huolimatta täysin mitäänsanomaton, kunnanvaltuuston enemmistön ilmaisemaa kantaa halveksuva ja kuvastaa ainoastaan laatijansa vanhakantaista ja hyvin kapea-alaista käsitystä ympäristöasioista. Valitettavasti joudun toteamaan, että myös kollegani ympäristöpäällikön tiedot ja asenteet eivät enää ole tästä maailmasta. Toivonkin paria iloista eläköitymistä aivan lähitulevaisuudessa - Kirkkonummen ympäristöasiat paranisivat olennaisella tavalla. Myös alan hallintokunnan, rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja elää kaukana omissa ympyröissään, siitä ovat osoituksena lukuisat valitukset lainvastaisista päätöksistä. On vaikea kuvitella, että hän voisi jatkaa lautakunnan puheenjohtajana uudella valtuustokaudella.
Puoluepoliittinen tai pikemminkin kielellinen sitoutuneisuus näyttää toisinaan johdattelevan päätöksentekoa. Vai miten on selitettävissä, että viranomaisvastuulla toimivan kunnallisen lautakunnan päätöksissä suositaan sellaisia yrityksiä, joiden omistajilla on sama äidinkieli kuin lautakunnan puheenjohtajalla, jolla puolestaan on suuri vaikutusvalta esittelijään ja lautakunnan jäseniin.

Luontoarvot ohitetaan

Riski jopa kaikkein arvokkaimpien alueiden menettämisestä on suuri, kun ympäristölupa-asioissakin lähes aina jätetään huomiotta merkittävät luontokohteet, ja samassa kokouksessa käsitellään peräkkäin maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain asiat toimenpiteiden osalta. Myös aivan sivuun jää se maininta, että laeissa sanotaan aina, että pitää lisäksi ottaa huomioon mitä luonnonsuojelulaissa mainitaan. Näin esim. Natura-alueiden reunat nakerretaan vähitellen sellaisiksi että itse alueet menettävät merkitystään.

Yksi iso asia on se, että Kirkkonummella ei edellytetä, että luontoselvityksissä noudatettaisiin Ympäristökeskuksen (ELY) asiasta antamaa ohjetta ja että selvityksistä kävisivät ilmi luontoarvot yksityiskohtaisesti. Täällä riittää, että hakupapereissa on mukana dokumentti, jonka nimi on luontoselvitys. Käytännössä selvitysten laatijat voivat olla aivan diletantteja esim. lajintuntemuksessa (linnut, perhoset, elinympäristötyypit), vaikka poikkeuksiakin on.
Tuore esimerkki holtittomuudesta on Sundsbergin Laamanninpuiston luontotyypin polkuraivaus, joka tehtiin pelkästään ympäristöpäällikön antamalla luvalla. Hän kuulemma ei tiennyt rauhoitetusta luontotyypistä, joka vaatisi ELY-keskuksen lausunnon ja maisematyöluvan ennenkuin mitään toimenpiteitä saisi tehdä.

Postimerkkikaavoitus

Yhtenä tavallisimmista keinoista välttää hankalaksi koettu yhteiskuntavastuu usean samanaikaisen toimenpiteen ympäristövaikutuksista näyttää olevan hyväksyä toimenpiteet erillisinä, jolloin ympäristövaikutusten arviointia ei tarvitse tehdä. Seurauksena on postimerkkikaavoitus, jonka yhteisvaikutukset kyllä vaatisivat ympäristövaikutusten selvittämisen etukäteen. Uusin esimerkki löytyy Vuohimäen louhintahankkeista Kirkkonummella, jossa yrittäjiä yritetään suosia sekä kielellisin perustein että ympäristövaikutuksista piittaamatta. Siellä hakija oli jo aloittanut laajamittaisesti toiminnan (kaikki puut pois, kalliot laajalti raavittu paljaaksi, maamassa valleina suon reunoilla, valumavesiä varten tehty valumaväylä suoraan suolle, kallioiden räjäytys ja louhinta sekä murskaus aloitettu). Näin - vaikka aloituslupaa ennen päätöksen tuloa lainvoimaiseksi ei ole myönnetty. Kyseessä on selvä ympäristörikos. Tämä asia on parhaillaan valituksena hallinto-oikeudessa.

MRL

Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL ohjaa maankäyttöä ja rakentamista. Maankäytön suunnittelu on sellainen prosessi, joka vaikuttaa kunnassa lähes kaikkeen ja isossa kuvassa aina ilmastonmuutokseen saakka. Maankäytön suunnittelun tulisi selvästi kuulua kunnan ympäristönsuojelun tehtäviin. Harva tavallinen päätöksentekijä näyttää kuitenkaan ymmärtävän tätä. Maankäyttö ja kaavoitus ilmeisesti koetaan vaikeana erikoisasiana, jossa usein luotetaan virkamiehiin. Tämän ovat huomanneet eräät isot pojat, jotka yrittävät ohjata kaavoitusta ideologialleen sopivalla tavalla.

He ovat halunneet lisätä MR-lakiin yhden lisärakentamista puoltavan tekijän: "kuntaan pitää saada hyviä veronmaksajia". Tämän nojalla esimerkiksi rantakaavaan yritetään saada kokovuotista asutusta – jotta saataisiin "hyviä veronmaksajia". Rantakaavallahan lain mukaan järjestellään pääasiassa loma-asutusta. Ääriesimerkkinä eräs kokoomuspoliitikko ehdotti rantakaavaan kaikkien loma-asuntojen muuttamista kokovuotisiksi, mikä olisi törkeästi lain vastaista.

Ehkä merkillisin kunnallispoliittinen näytös nähtiin pari vuotta sitten, kun kunnanjohto yritti aktiivisesti edistää MRL:n vastaista rantaosayleiskaavaa alemman oikeusasteen kielteisestä päätöksestä välittämättä. Taustalla hääri aktiivisia poliitikkoja, jotka halusivat suosia tiettyjä maanomistajia. Vasta KHO sai heidät hetkeksi pysähtymään.

Vastuutonta rakentamista

Kirkkonummella, kuten paljolti muuallakin, eletään vielä ehtymättömän öljyn, maatalousmaan ja muiden luonnonvarojen aikakautta, vaikka öljyn loppuminen on jo selvästi näkyvissä. Maankäytön suunnittelussa tämä lähitulevaisuuden näkymä pitäisi aina olla vakavasti mukana. Mutta kuinka ollakaan, täällä rakennetaan kestämättömistä materiaaleista, betonista, teräksestä, lasista ja asfaltista uusia asuinalueita parhaalle maatalousmaalle, sen sijaan, että rakennettaisiin energiavastuullisesti puuasuinrakennuksia, joilla on omat viljelyalueet lähellä asukkaita.

Teollisuusyhteiskunnan viimeisinä voimannäyttöinä ovat asfaltoinnin ja autojenkäytön lisääminen kaukana sijaitseville maatalousalueille rakennettavien ostoskeskusten ja erikoismyymälöiden keskittymille. Jo parinkymmenen vuoden kuluttua esimerkiksi Kirkkonummen keskustan rakentamishulluutta katsotaan ihmetellen, miten tietämättömiä ja välinpitämättömiä päättäjät ovat olleet.

Opettaako Talvivaara?

Ajankohtainen Talvivaara-katastrofi on valtakunnan tasolla esimerkki siitä, mihin puutteelliset ympäristömääräykset ja puolueelliset virkamiehet ja poliitikot voivat maankäyttöä viedä. Kirkkonummelta on myös esimerkkejä vastaavasta, tietenkin pienemmässä mittakaavassa. Näissä pienkatastrofeissa ulkopuoliset yritykset ovat käyttäneet hyväksi kunnan ympäristöhallinnon heikkoutta, mikä näkyy myös siinä, että esim. ongelmajätteiden luvattomaan läjitykseen on annettu lupa jälkikäteen.

Kirkkonummella monia ympäristö- ja maankäyttöasioita hoidetaankin valitusten ja tuomioistuinpäätösten kautta – eihän tällainen voi olla vastuullista luottamustehtävien hoitoa.

Toivottavasti uusiin toimielimiin saadaan sellaisia lakeja tuntevia ja noudattavia luottamushenkilöitä, jotka ymmärtävät, että kestävään kehitykseen ja ympäristövastuuseen pyrkivä kunta palvelee asukkaitaan parhaiten ottamalla tarkasti huomioon elinympäristön laadun, monimuotoisuuden turvaamisen, energiatehokkuuden, ilmastokysymysten ja asumisviihtyisyyden vaatimukset.

PS. Kunnanvaltuusto päätti äänin 35 / 7 palauttaa ko. aloitteen uudelleen käsiteltäväksi valtuutettu Minna Hakapään ym. ehdottamien periaatteiden mukaisella tavalla (jotka ovat myös aloitteessa esitettyjä periaatteita). Äänestyksessä oli taas kiintoisaa todeta, että kielteisellä kannalla olivat monet kokoomuksen ei-poliitikot, kuten Matti Kaurila, Marjatta Savilahti ym. Kaurila käyttikin asiasta puheenvuoron, jossa ilmoitti vastustavansa kaikkia ympäristönsuojelua edistäviä toimenpiteitä.

0

Kommentit

 • Vieras
  Tame lauantai, 12 tammikuu 2013

  Yksi parhaista blogi-kirjoituksista ikinä. Jotenkin tuntuu ettei tätä julkastaisi Kirkkonummen virallisissa ilmotuslehdissä.

 • Vieras
  NN sunnuntai, 13 tammikuu 2013

  Ehdottomasti yksi parhaimmista blogi-kirjoituksista ikinä täällä. Ehkä ykköseksi rankkaan vielä Muumimamma-kirjoittaman jäähyväis-blogin.

  Hieno kirjoitus! Hyvä Pekka! Toivottavasti jatkossakin saamme sinun kirjoituksia lukea.

 • Vieras
  Maija Lounamaa sunnuntai, 13 tammikuu 2013

  Kiitos Pekka - todella tarpeeseen tuli! Tämä on erinomaisen perusteellinen yhteenveto ja analyysi vallitsevan poliittisen "kulttuurimme" kipupisteistä juuri sellaisina kuin niitä itsekin olen kokenut, ja joita on asioiden monimutkaisuuden takia ja erinäisten syys-seurausketjujen takia tosi vaikea sanoiksi pukea.

 • Vieras
  Hila maanantai, 14 tammikuu 2013

  Hyvä, ajankohtainen plogi-kirjoitus. Jos rakennus- ja ympäristölautakunnan pj sekä ympäristöpäällikkö eivät kunnassa vaihdu, on edessä edessä uusi aika. Laiminlyönnit ympäristölupa-asioiden valvonnassa ja täytäntöönpanossa tulevat maksettaviksi, koska nyt on mitta täysi kuntalaisilla.

 • Vieras
  Muumimamma torstai, 17 tammikuu 2013

  Muumimamma kiittää NN:n kommentista kauniisti ja on edelleen täällä, raja-aitojen sisäpuolella. Mutta uusia tuulia nenässä, edelleen :)

 • Vieras
  toivotaan toivotaan sunnuntai, 27 tammikuu 2013

  Eikös sunnuntain 27.1.artikkeli myös sivua kunnan osaamattomuutta rakennuttamispalveluiden hankinnassa koskien vesijohtourakan kilpailuttamisen/taustojen tutkimista myös sivua kyseistä plogia?

 • Vieras
  toivotaan toivotaan sunnuntai, 27 tammikuu 2013

  Siis Helsingin Sanomissa

Kirjoita kommentti

Vieras sunnuntai, 25 elokuu 2019

 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.045 sekunnissa.