Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Verkkonummi.fi - Kirkkonummi
Etusivu Blogit Administrator Kalliolouhinnan Villi Länsi

Blogit

Tervetuloa pitämään blogia, jos olet kirkkonummelainen tai sinulla on jokin sidos Kirkkonummeen.
Jos haluat oman blogin, ota yhteyttä toimitukseen. Yhteystietoihin pääset linkistä sivun alalaidasta.

Kalliolouhinnan Villi Länsi

aiheena Ympäristö
 • Kirjasinkoko: Suuremmaksi Pienemmäksi
 • Lukukertoja: 5210
 • 19 kommenttia
 • Seuraa kirjoitusta
 • Tulosta
 • PDF

Teiden ja rakennusten tekemiseen tarvitaan soraa ja hiekkaa, ja erikokoiset kivilouhinnan tuotteet ovat tärkeitä materiaaleja rakentamisessa. Kallioita louhimalla näitä voidaan tuottaa tehokkaasti, ja samalla voidaan louhinta-alueiden huolellisella valinnalla luoda pohjaa alueen rakentamiselle. Koska louhinnasta joka tapauksessa aiheutuu haittaa ympäristölle, eläimille, kasvillisuudelle ja asukkaille, sitä säädellään laeilla. Näistä tärkeimmät ovat ympäristönsuojelulaki ja laki maa-ainesten ottamisesta. Tavanomaisen käytännön mukaan louhinnan aloittamiseen tarvitaan sekä ympäristölupa että maa-ainesten ottolupa, jotka myöntää kunta. Mikäli alue on riittävän suuri, tarvitaan laajempi ELY-keskuksen ympäristövaikutusten arviointimenettely. Ilmeisten haittojen vuoksi lupapäätöksistä on valitusoikeus. Koska kaikki valitukset näistä (kuten myös monista muistakin asioista) voivat perustua olemattomiin tai vähäisiin todellisiin haittoihin, laissa on myös mahdollisuus erityisesti perustelluista syistä hakea lupaa toiminnan aloittamiseen ennen päätöksen tuloa lainvoimaiseksi. Tällöin määrätään yleensä vakuusmaksu, joka hakijan on maksettava jotta toiminta-alue voidaan saattaa alkuperäiseen tilaan siinä tapauksessa että valitukset johtavat luvan epäämiseen ja toiminta on jo aloitettu.

Kirkkonummella näitä maa-ainesten ottolupia ja niihin liittyviä ympäristölupia on viime vuosina myönnetty runsaasti. Niistä osa on ollut aivan ilmeisen tarpeellisia kiireellisesti toteutettavina. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi moottoritien rakentamiseen liittyvät murskausluvat tiealueella. On ollut helppo ymmärtää, että moottoritie tarvitaan ja se on sijoitettava siihen mihin hyväksytty tiesuunnitelma sen on osoittanut. Sen sijaan monien muiden lupien käsittelyssä Kirkkonummella viime vuosien aikana on ollut ihmettelemistä. Lupien saamiseksi tarvitaan erilaisia selvityksiä, mm. luontoselvitys alueilla joita ei ole jo osoitettu maa-ainesten ottoon. Arviot mm. melusta, liikenneyhteyksistä, jäteveden ja jätekiven ja öljyperäisten ym. jätteiden käsittelystä ottoalueella ovat myös tärkeitä. Meillä Kirkkonummella kallioiden louhintalupia on myönnetty joko ilman luontoselvityksiä tai on hyväksytty luontoselvitykset, jotka eivät täytä tarkoitustaan siinä mielessä, että niiden perusteella voitaisiin edes suurpiirteisesti arvioida alueen luontoarvoja. Lisäksi aloittamisluvat ennen päätöksen tuloa lainvoimaiseksi on hyväksytty poikkeuksetta sellaisenaan, usein ilman minkäänlaista hakijan ilmoittamaa perustelua. Vakuudeksi on hyväksytty erittäin pieniä summia (tyypillisesti 10 000 euroa isolla alueella), joilla ei olisi minkäänlaista mahdollisuutta saattaa pientäkään aluetta entiselleen.

Kun kahden viime vuoden useita lupahakemuksia oli vireillä samanaikaisesti ja asioita käsitellyt lautakunta esittelijän esityksen mukaisesti myönsi kaikki luvat, päätin ottaa selvää kuinka asioita käsitellään muissa kunnissa. Soitin Espoon kaupungin vastaavien asioiden esittelijälle ja kysyin miten hankkeita siellä käsitellään. Hän ilmoitti hyvin selvästi, että murskauslupia myönnetään vain alueille, jotka on maakuntakaavassa varattu nimenomaan tähän tarkoitukseen, eikä aloituslupia ennen päätöksen lainvoimaisuutta esitetä, juuri siitä syystä että alueiden saattaminen entiselleen olisi usein täysin mahdotonta.

Erityisen merkillepantavaa Kirkkonummella oli hanke, jossa murskausalue sijoittui arvokasta nevaa ja isovarpusuota ympäröiville suurelta osin luonnontilaisille kallioille. Alueelta oli tehty luontoselvitys, joka oli erittäin suurpiirteinen. Siitä ei ilmennyt lainkaan selvityksen laatijoiden pätevyys arvioitavien luonnonarvojen selvittämiseen. Selvityksessä mainittiin, että rämeellä lenteli aurinkoisena kartoituspäivänä kohtuullisen paljon perhosia. Kuvauksesta ei lainkaan ilmennyt, mitä perhosia tavattiin eikä näiden mahdollinen suojelustatus, eikä se onko kartoittajalla edellytyksiä asian vaatimaan lajinmääritykseen.

Selvityksen kohdassa ”Uhanalaiset eliölajit ja luonnonsuojelualueet” mainittiin vain yksi laji, liito-orava, jonka havainnointiin ajankohta ei selvityksen mukaan ollut oikea. Tältä osin selvitys olisi siis pitänyt tehdä keväällä eikä kesällä. Selvityksessä ei lainkaan mainittu, mitä lintulajeja alueella tavattiin. Sen sijaan sanottiin, että merkkejä kanalinnuista ei havaittu. Näin ollen selvityksen perusteella ei ollut mahdollista arvioida, oliko alueella lintudirektiivin liitteen mukaisia suojeltavia lajeja. Sekään ei käynyt selville, olisiko kartoittajan lajituntemus riittänyt sellaisten tunnistamiseen. Lintudirektiivin I-liitteen lajeista alueella olisi hyvinkin voinut esiintyä ainakin pyy, kehrääjä, harmaapäätikka, teeri, metso ja liro. Luvan hakija oli ostanut selvityksen yritykseltä, joka ilmeisesti oli yksinkertaisesti lähettänyt paikalle selvitysporukan joka ei tunne ainakaan lintuja ja hyönteisiä. Siitä huolimatta yhtiö selitti vastauksessaan lisäselvityksistä, että selvityksessä oli sekä ”lintuosio” että ”hyönteisosio”. Siitä huolimatta että Ympäristökeskus on toimittanut erittäin pätevän oppaan luontoselvitysten tekemisestä, Kirkkonummelle on toistaiseksi kelvannut melkein mikä tahansa paperi joka on nimetty luontoselvitykseksi. Käytännössä tällaiset kevyet selvitykset, joista hakija varmaan on joutunut maksamaan, käyvät kalliiksi hakijoille jos luvat valitusmenettelyssä hylätään. Kävin tällä paikalla itse nähdäkseni millaisesta alueesta on kyse. Totesin heti, että alueelta oli jo kaadettu kaikki puut, kallio oli paljastettu ja räjäytysreiät porattu. Suolle, joka oli lupahakemuksessa ilmoitettu jätettäväksi luonnontilaan, oli puskettu pintamaat räjäytysalueelta puita poistamatta ja sinne oli valutettu vesi ja liete koko alueelta. Käsitellyn alueen reunamilla oli erittäin runsaasti tuoretta teeren ulostetta, ja tavattoman hienon isovarpusuon reunasta nousi lentoon metso. Suolla oli erittäin hieno kostea neva, joka olisi edelleen mahdollista suojella. Hallinto-oikeus epäsi sittemmin lautakunnan myöntämän aloitusluvan, joten nähtäväksi jää miten asiaa jatkossa käsitellään.

Aivan äskettäin hallinto-oikeus on kumonnut kokonaan sekä edellä kuvatun luvan että sen viereisten kahden muun alueen luvat ja ilmoittanut, että ennen lupien käsittelyä on tehtävä lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi. Tätä esitettiin jo ennen lupien käsittelyäkin, mutta jostakin syystä ELY-keskus silloin ilmoitti että tätä ei tarvittaisi, vaikka lain kuvaus sellaisen tarpeesta aivan selvästi vastasi käsiteltävää lupakokonaisuutta. Nyt ollaan tilanteessa, jossa lupia jo aloitettuihin louhintoihin ei ole, ja osa toiminnasta on jo aloitettu. Ainutlaatuisen luonnonympäristön kärsimä haitta on huomattava, ja toiminnan aloittamisesta peritty vakuus on täysin riittämätön. Jos Kirkkonummella olisi noudatettu Espoon käytäntöä, mitään vahinkoa ei olisi koitunut ympäristölle, eläimistölle ja alueen asukkaille. Ympäristöasioissa voisikin ainakin luonnon ja siihen liittyvän virkistys- ja opetuskäytännön kannalta olla eduksi liittyä kuntayhtymään, jossa noudatetaan Ympäristökeskuksen ohjetta luontoselvityksistä, lain tarkoittamaa käytäntöä aloitusoikeuksien osalta ja vaaditaan vakuudet, jotka vastaavat kustannuksia. Toinen vaihtoehto on, että Kirkkonummen noudattama käytäntö muuttuu ratkaisevasti.

0

Kommentit

 • Vieras
  Emmi Wehka-aho sunnuntai, 14 huhtikuu 2013

  Kiitos erinomaisesta ja asiantuntevasta kirjoituksesta! Kuvaamasi käytäntö on luonnon ja kuntalaisten näkökulmasta kestämätöntä, oikeuden päätökset on syytä ottaa vakavasti ja linjan muututtava. On häpeällistä, että Kirkkonummi niittää näissä ympäristöasioissa mainetta "Villinä Läntenä".

 • Vieras
  Veijo Esso sunnuntai, 14 huhtikuu 2013

  Näin siinä näyttää aina käyvän, kun kunnan ja yrittäjien väliset sopimukset tehdään Esson baarissa.

 • Vieras
  Jari sunnuntai, 14 huhtikuu 2013

  Kiitos myös täältä suunnalta. On tärkeää, että saamme tästäkin aiheesta syvemmän ymmärryksen. Kunnassamme tehdään paljon merkittäviä päätöksiä ja tuntuu siltä esityslistoissa sekä pöytäkirjoissa on kirjattu vain mahdollisimman vähän käydyistä keskusteluista.

  Parhaiten kehitämme kuntamme tulevaisuuden kilpailukykyä kun huomioimme tämän hetken päätöksissä niiden vaikutukset tulevaisuuteen, myös ne ympäristöön kohdistuvat. Lainsäädäntöä on kehitetty koko ajan parempaan suuntaan ja Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunnankin tulee siirtyä jo tälle vuosituhannelle. Toivon, että nykyisessä lautakunnassa on edellisen lautakunnassa vaikuttaneiden Panulan sekä hänen varajäsenensä viisautta, rohkeutta ja vastuunkantokykyä laajemminkin.

  Kokouksissa on kiireen tuntua, koska päätettäviä asioita on jokaisella esityslistalla paljon. Puheenjohtajana toimivalla Tammenmaalla sekä jokaisella lautakunnan rivijäsenellä on mahdollisuus ja ennekaikkea velvollisuus vaikuttaa siihen, että päätökset tehdään riittävin perustein. Ei ole oikein, että asioita runnottaisiin läpi vedoten kiireeseen tai aikaisempaan tapaan tehdä päätöksiä.

 • Vieras
  jouko sunnuntai, 14 huhtikuu 2013

  Kompaten edelllisiä, tsemppiä lautakunnalle asioihin syventymiseen ja perustelujen, lainmukaisten päätösten tekemiseen. Edellyttäkää riittävää ja puolueetonta valmistelua ympäristöpäällikkö Erkki Seliniltä!

 • Vieras
  Jari maanantai, 15 huhtikuu 2013

  Lupien kumoaminen on päässyt mukaan Ylen uutisotsikoihin: http://yle.fi/uutiset/oikeus_kumosi_louhintaluvat_kirkkonummella/6579086

  Kiinnostus ympäristöasioihin on lisääntynyt voimakkaasti. Tämä on hyvä asia, se kertoo vastuullisen toiminnan arvostuksen lisääntymisestä.

 • Vieras
  Viljo "Ville" Savolainen maanantai, 15 huhtikuu 2013

  Viime kesänä törmäsin itsekin metsopoikueeseen kyseisellä alueella marjastaessani.
  Toivotavasti tällä valtuustokaudella asiat Rakennus- ja Ympäristölautakunnassa hoidetaan lakien ja asetusten mukaisesti puheenjohtajan vihdoinkin vaiduttua.

 • Vieras
  leena outinen maanantai, 15 huhtikuu 2013

  Miettikääs, mitä jo moneltakin unohtunut Hans Öfverströmin louhimo Hilassa taaksen jätti! Raiskatun luonnon peruskallioomme.( Yli-intendentti Arto Luttinen Luomukselta voi kertoa enemmän Kirkkonummen kallioperästä versa Suomen peruskallioalueet.)

  Hilan louhimo toimi noin 20 vuotta. Hans Öfverström lupasi maisemoittaa louhintavaikutukset mm. tekojärvellä, virkistäytymispuistolla etc.. Käykää katsomassa! Viihdyttekö?

  Naapurikunnan Siuntion puolella on samankaltainen hanke ollut jo useamman vuoden vireillä. Stallsmossabergetin peruskalliota halutaan louhia vain omia €-tarpeita tyydyttämään. Asia on edelleenkin vireillä KHO:ssa.

  Koko rannikkoalue - em. Siuntion peruskallioalue, Upinniemi, Porkkala, Meiko ja lähialueet ovat jono peruskalliotamme, joka on lailla tuettava koskemattomaksi louhinnalta tai muulta luonnon perustilaa muuttavalta toiminnalta. Ei liene kohtuuton toive kun metropolia ollaan haaveilemassa.

  Göran Hagelberg (Kirkkonummen sorakeisari?) perusti Humaljärven rannalla sijaitsevan dynastiansa aikana, jolloi alv:a ei tunnettu. Hän on vaikuttamassa edelleenkin yhtiönsä kautta erinäisiin perusparannushankkeisiin Kirkkonummen infrassa. Hyvä niin. Verotuloja Kirkkonummelle? Mukana ovat vaan tällä kertaa Överbyn louhintahankkeissa Destia ja Lemminkäinen. Vastustajia pitää kunnioittaa.

  Luonnosuojelu on myös ELY:n asia. Johtosääntönä: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=87&lan=fi.

  En voi sormin laskea, kuinka monta luontoelämystä olen Kirkkonummella vuosien mittaan kokenut. Olen nähnyt pari sutta ja karhun paskatkin olen toimittanut tutkittavaksi (sain Luomukselta +++vastauksen), puhumattakaan niistä monista upeista luontokuvista, jotka on tullut tallennetuksi muillekin iloksi. Siksi asun Kirkkonummella.

 • Administrator
  Administrator maanantai, 15 huhtikuu 2013

  Leena: Hilan louhimo on saanut Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä toimintaluvan 2016 loppuun asti ... Päätöksenssä on myös velvoite maisemoinnista. Asiasta kertoi mm verkkonummikin viime vuonna hyvässä artikkelissaan: http://verkkonummi.fi/kirkkonummi/kylat/1861-30-vuotinen-sota.html (Tuolta voi lukea mm. oikeustaiston eri vaiheista)

 • Vieras
  Jari maanantai, 15 huhtikuu 2013

  Ja täältä näkee nykyisen R&Y-lautakunnan kokoonpanon:
  http://www.kirkkonummi.fi/prime183_fi/prime112_fi.aspx

 • Administrator
  Administrator tiistai, 16 huhtikuu 2013

  Monet kiitokset kommenteista. Kalliolouhinnan ei pitäisi olla oikeastaan puoluepoliittinen kysymys: kaikkien talot ja tiet tarvitsevat kivituotteita, toisaalta luonto on yhteinen. Kehnosti valmisteltu päätöksenteko koituu loppujen lopuksi kaikkien vahingoksi. En varsinaisessa tekstissä puuttunut Valtioneuvoston asetukseen maa-ainesten ottamisesta vuodelta 2005. Siinä on hyvin tarkat määräykset hakemuksista ja lupaehdoista. Näissä on Kirkkonummen hakemuksissa ja päätöksissä usein ollut isoja puutteita. Kaikkien asianosaisten kannattaa perehtyä myös siihen ja jos asioista joutuu lopulta valittamaan, tästä voi löytyä selviä perusteluita. Olen tosiaan iloinen siitä, että asia on herättänyt keskustelua yli puoluerajojen. Eiväthän luontoarvot ole minkään puolueen yksinoikeus. Erittäin arvokkaat havainnot, kuten metsopoikueet, kannattaa ilmoittaa eteenpäin esimerkiksi Tiira-tietokantaan, josta sitten näkee myös kaikki mielenkiintoiset havainnot omaksi ilokseen. Arvokkaat pesimähavainnot menevät siellä salaukseen, jotta pesäpaikat säilyvät, mutta tieto on käytettävissä mm. suojelutarkoitukseen. Otan tässä vielä kantaa luontoselvityksiin, joita pidän erittäin tärkeinä: hyvästä selvityksestä voi myös todeta, että jollakin alueella ei kerta kaikkiaan ole mitään suojelemisen arvoista, jolloin sinne voidaan hyvin perustaa joku yhteiskunnnan toiminnan kannalta tärkeä pytinki, josta muualla voisi olla haittaa. Edellytys hyvälle selvitykselle on se, että syntyy luottamus sen tekijöiden asiantuntemukseen. Olen itse joskus turhaan etsinyt joiltakin suunnittelualueilta arvokkaita lajeja, mutta joutunut toteamaan että sellaisia ei ole, enkä ole voinut puolustella alueen säilyttämistä. Blogitestissä kuvaamani alue puolestaan oli selvästi arvokas.

 • Vieras
  Jouko tiistai, 16 huhtikuu 2013

  Eestinkylän/Hilan louhimolla on toimintaluvat, kuten Jerri edellä totesi. Lupamääräysten edellyttämiä suoja-aitoja kymmenen metrin pystyjyrkkien seinämien suojana ei edelleenkään ole. Ympäristöpäällikkö Erkki Selin, eikä rakennus- ja ympäristölautakunta ole asiaan puuttunut. Kyse on todellisesta, konkreettisesta ja tiedossa olevasta putoamisvaarasta. Kuten edellisessä viestissäni totesin, tsemppiä uudelle lautakunnalle, tekemistä riittää vielä tässäkin asiassa. Alueen asukkaat ovat halukkaita auttamaan lautakuntaa asiaan syventymisessä, yhteystiedot saa tarvittaessa Verkkonummen toimituksesta. Jos lautakunnan jäsenet haluavat tutustua asiaan paikan päällä, tarjoamme mielellämme opastusta sekä kahvit.

 • Administrator
  Administrator tiistai, 16 huhtikuu 2013

  Uudenmaan ELY-keskus on ilmeisesti jättänyt huomioimatta seuraavan:

  http://www.uudenmaanliitto.fi/files/3995/Kulttuuriymparistoselvitys_netti.pdf

 • Administrator
  Administrator tiistai, 16 huhtikuu 2013

  Uudenmaan ELY-keskus on ilmeisesti jättänyt huomioimatta seuraavan:

  http://www.uudenmaanliitto.fi/files/3995/Kulttuuriymparistoselvitys_netti.pdf

 • Vieras
  Marjut Hannelius, torstai, 18 huhtikuu 2013

  Asun itse perheeni kanssa Överbyn kylässä lähellä Oy Göran Hagelberg Ab:n repimää ja pilaamaa louhimoaluetta. On totisesti käsittämätöntä, että kyseinen toimija sai aloittaa toimintansa erittäin löysin perustein aikoinaan. Fakta on se, että lupakäsittelyvirhe ja ympäristövahinko on tapahtunut. Näitä Kirkkonummen aikaisemman RY- lautakunnan lupapäätöksiä saa sitten Helsingin hallinto-oikeus urakalla evätä ja perua. Mielestäni olisi ollut parempi ensin selvittää kaikki hankkeeseen liittyvät epäkohdat, mutta tämä on vain erään perheenäidin mielipide. Suuret kiitoksen Pertti Panulalle, joka aikoinaan yritti ajaa vihreitä arvoja edellisen RY- lautakunnan aikana ja omalta osaltaan yritti taklata tätä louhimohanketta. Onnea ja menestystä Emmi Wehka-aholle, joka jatkaa nykyisessä RY- lautakakunnassa. Pidä puolesi, haasta ja kyseenalaista jatkossakin kaikki Suomen lainvastaiset louhimohankkeet Kirkkonummen alueella.

 • Vieras
  Tarmo tiistai, 30 huhtikuu 2013

  Jospa asiat alkaisivat lähitulevaisuudessa luistamaan vähän mallikkaammin, kun saadaan lisää uutta verta remmiin. Viimeisen RY-lautakunnan kokous myönsi ympäristöpäällikölle eron ja päätti ilmoittaa toimialajohtajalle, että käynnistää viran täyttömenettelyn.

  Emmi Wehka-aho, pidä pintasi siellä lautakunnassa. Toimitte henkilökohtaisella virkavastuulla, joten päätösten pitää perustua lakiin, kuten Sinä ja edeltäjäsi olette oppositiosta yrittäneet toimia. Iso kiitos siitä ja tsemppiä jatkossakin.

 • Vieras
  Jouko sunnuntai, 05 touko 2013

  Olkaahan varuillanne siellä lautakunnassa, on vain niin tavallista ja aiemmin koettua, että viimeisiä palveluksia tuttaville ja sidosryhmille halutaan vielä tehdä ennen eläkkeelle jäämistä....

 • Vieras
  kuorma-autoilija perjantai, 04 heinäkuu 2014

  Olin hakemassa tänään sepeliä ja mietin tätä kirjoitusta, että se nyt vaan on niin että kalliot joita louhia ei sijaitse kaikki lentokentän ympärillä Vantaalla. On mentävä metsiin louhimaan, ei siten häiritä kärkkäitä naapureita, jotta taloja, teitä, pihoja, urheilu, - palloilu- ja leikkikenttiä ja vaikka mitä voidaan jatkossakin rakentaa. Missä on paikka mikä ei jotain häiritse?????

 • Vieras
  Hanna torstai, 24 heinäkuu 2014

  Korkein-Hallintooikeus antoi päätöksen valituksista nyt 5/2014, onko tietoa miten nyt yllämainittujen louhosten toiminta jatkuu?

 • Vieras
  Jussi maanantai, 27 lokakuu 2014

  Niinpä se "hyväveli"touhu vaan salassa täälläkin päin jatkuuSiis luoteis-Vantaa Riipilä köningstedtin vuori jonne Lemminkäinen Infra oy yrittänyt saada kallion louhinta lupaa jo yli 5vuotta.Nyt heinäkuun alussa yrittivät saada maan mittausta tie yhteys vanhalle hämeenlinnantielle läpi riipilän vanhan metsän joka nyt on Luonnonsuojelualue siis taas salassa kun Suomessa tuohon aikaan virastotkin kiinni kesälomien takia en näinhän se menee lakeja rikkoen mutta me asukkaat olemme valppaina koko ajan on parasta kyseisen firman liikkeitä seurata.

Kirjoita kommentti

Vieras sunnuntai, 25 elokuu 2019

 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0366 sekunnissa.